Functionality of  PayFirst SALON POS:

1. Customer Database( Lưu trữ dữ liệu khách hàng),
2. Loyalty Program(Tặng điểm cho khách hàng trung thành),
3. Free Technical Support(Hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh/Việt miễn phí 24/7),
4. Gift & Member Cards(Thẻ quà tặng và thành viên),
5. Service & Product Commission(Quản lý huê hồng sản phẩm & dịch vụ),
6. Employee Commission Splits(Chia tiền huê hồng cho nhân viên),
7. Payroll(Làm lương cho thợ),
8. Appointment Book(Làm hẹn),
9. Called ID(Tự động nhận biết tên & số phone của khách hàng khi khách gọi vào số phone của tiệm),
10. Automated Turn(Tự động xếp lượt cho thợ),
11. Intergrated Credit Card Processing(Lấy tiền trực tiếp trên hệ thống POS)